Tin tức - TechKnowledge - Tikay CorporationTin tức - TechKnowledge - Tikay CorporationTechKnowledge - Tikay Corporationhttp://www.techknowledge.vn/rss/get/158Internet có thể chập chờn trong vòng 2 tháng tớihttp://www.techknowledge.vn/news/pid/158/detail/id/637<br><div class="short_intro txt_666" style="border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; color: rgb(95, 95, 95); font-weight: 700; font-family: 'Times New Roman'; width: 500px; float: left; background-color: rgb(244, 245, 247);"> C&aacute;c h&atilde;ng viễn th&ocirc;ng trong nước chưa thể thống k&ecirc; thiệt hại sự cố đứt c&aacute;p quang biển quốc tế chiều qua v&agrave; lo ngại việc sửa chữa c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i 4-7 tuần.</div> <div class="fck_detail" style="border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px; padding: 0px; width: 500px; float: left; overflow: hidden; font-family: 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(244, 245, 247);"> <br /> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption" style="margin: auto auto 1em;" width="1"> <tbody style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"> <tr style="border: 0px; margin: 0px;"> <td style="vertical-align: top;"> <img alt="aag-5436-1387598477.jpg" data-natural-width="500" src="http://m.f25.img.vnecdn.net/2013/12/21/aag-5436-1387598477.jpg" style="border: 0px; font-size: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: transparent; vertical-align: middle;" /></td> </tr> <tr style="border: 0px; margin: 0px;"> <td style="vertical-align: top;"> <p class="Image" style="border: 0px; font-size: 8.5pt; margin: 0px; padding: 4px 0px 0px; font-family: arial;"> C&aacute;p quang đứt c&oacute; thể do động đất hoặc t&agrave;u thả neo tr&uacute;ng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="border: 0px; margin: 1em 0px; padding: 0px; line-height: 20px;"> Theo th&ocirc;ng tin từ đơn vị điều h&agrave;nh tuyến c&aacute;p quang biển quốc tế AAG (Asia America Gate Way), khoảng 18h ng&agrave;y 20/12, ph&acirc;n đoạn c&aacute;p Vũng T&agrave;u - Hong Kong (Trung Quốc) bị đứt. Sự cố ước t&iacute;nh g&acirc;y ảnh hưởng tới 60% lưu lượng internet của c&aacute;c nh&agrave; cung cấp dịch vụ viễn th&ocirc;ng Việt Nam. Khu vực bị đứt c&aacute;ch trạm cập bờ Vũng T&agrave;u khoảng 278km, thuộc ph&acirc;n đoạn c&aacute;p S1H.</p> <p class="Normal" style="border: 0px; margin: 1em 0px; padding: 0px; line-height: 20px;"> Đại diện FPT Telecom cho biết việc li&ecirc;n lạc, trao đổi th&ocirc;ng tin đi nước ngo&agrave;i của kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ bị t&aacute;c động do lưu lượng phải chuyển sang c&aacute;c hướng dự ph&ograve;ng, c&oacute; khả năng g&acirc;y nghẽn. Ri&ecirc;ng đường truyền trong nước vẫn b&igrave;nh thường.</p> <p class="Normal" style="border: 0px; margin: 1em 0px; padding: 0px; line-height: 20px;"> Doanh nghiệp cho biết đ&atilde; sử dụng tuyến c&aacute;p đất liền để chuyển tiếp lưu lượng cho AAG, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tới kh&aacute;ch h&agrave;ng. Nh&agrave; mạng khuyến c&aacute;o kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ sử dụng Internet quốc tế cho c&aacute;c dịch vụ quan trọng trong thời gian n&agrave;y để tối ưu h&oacute;a dung lượng truyền tải.</p> <p class="Normal" style="border: 0px; margin: 1em 0px; padding: 0px; line-height: 20px;"> &Ocirc;ng T&agrave;o Đức Thắng, Gi&aacute;m đốc Tổng c&ocirc;ng ty Mạng lưới Viettel cho hay sự cố đ&atilde; g&acirc;y sụt giảm 15% dung lượng đường truyền của doanh nghiệp. Hiện đơn vị đ&atilde; chuyển hướng sang một tuyến c&aacute;p quang biển dự ph&ograve;ng v&agrave; tuyến đường bộ để đảm bảo hoạt động cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. &quot;Cơ bản dung lượng đ&aacute;p ứng được nhu cầu&quot;, &ocirc;ng Thắng cho biết.&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">Hiện đơn vị chưa c&oacute; ước t&iacute;nh về thiệt hại kinh tế trong sự cố đứt c&aacute;p AAG.</span></p> <p class="Normal" style="border: 0px; margin: 1em 0px; padding: 0px; line-height: 20px;"> Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty Viễn th&ocirc;ng Quốc tế (VNPTI, đơn vị thuộc VNPT) L&acirc;m Quốc Cường nhận định lần đứt c&aacute;p n&agrave;y kh&aacute; nghi&ecirc;m trọng, ảnh hưởng đến đường truyền Internet băng rộng đi quốc tế v&agrave; trong qu&aacute; khứ từng c&oacute; những lần xảy ra trường hợp tương tự. Theo &ocirc;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng bị t&aacute;c động một phần do tốc độ truy cập Internet ra nước ngo&agrave;i sẽ bị chậm. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sử dụng dung lượng dự ph&ograve;ng tr&ecirc;n hệ thống c&aacute;p biển kh&aacute;c v&agrave; c&aacute;p quang tr&ecirc;n đất liền kết nối với quốc tế &quot;, &ocirc;ng chia sẻ.</p> <p class="Normal" style="border: 0px; margin: 1em 0px; padding: 0px; line-height: 20px;"> L&atilde;nh đạo VNPTI cho biết hiện chưa thể x&aacute;c định khi n&agrave;o hệ thống sẽ sửa xong, c&aacute;c doanh nghiệp trong nước đ&atilde; li&ecirc;n hệ với ban điều h&agrave;nh để tập trung khắc phục nhanh nhất c&oacute; thể. &quot;Nguy&ecirc;n nh&acirc;n cũng chưa được x&aacute;c định, một số l&yacute; do từng xảy ra như t&agrave;u neo đậu, k&eacute;o đứt c&aacute;p hoặc động đất...&quot;.</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="margin: auto auto 1em;"> <tbody style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"> <tr style="border: 0px; margin: 0px;"> <td style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204);"> <p class="Normal" style="border: 0px; margin: 1em 0px; padding: 0px; line-height: 20px;"> AAG l&agrave; tuyến c&aacute;p quang biển d&agrave;i hơn 20.000 km được khởi c&ocirc;ng th&aacute;ng 4/2007, tổng vốn đầu tư khoảng 560 triệu USD, bắt đầu từ Malaysia (TM) v&agrave; kết cuối tại Mỹ (AT&amp;T). AAG c&oacute; c&aacute;c điểm cập bờ tại Mersing (Malaysia), Changi (Singapore), Sri Racha (Th&aacute;i Lan), Tungku (Brunei), Vũng T&agrave;u (Việt Nam), Currimao (Philippines), South Lantau (Hong Kong), Guam (Mỹ), Hawaii (Mỹ)...</p> <p class="Normal" style="border: 0px; margin: 1em 0px; padding: 0px; line-height: 20px;"> Nh&aacute;nh c&aacute;p rẽ v&agrave;o Việt Nam nằm trong đoạn S1 c&oacute; chiều d&agrave;i 314 km, cập bờ tại Vũng T&agrave;u v&agrave; ch&iacute;nh thức hoạt động từ th&aacute;ng 11/2009.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="border: 0px; margin: 1em 0px; padding: 0px; line-height: 20px; text-align: right;"> <span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Anh Qu&acirc;n</span></p> </div> <br />60% lưu lượng Internet ở Việt Nam bị ảnh hưởng vì đứt cáphttp://www.techknowledge.vn/news/pid/158/detail/id/636<br><h2 class="Lead" style="padding: 0px; font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman ', Times, serif; color: rgb(95, 95, 95); line-height: 18px; margin-bottom: 18px; background-color: rgb(244, 245, 246);"> Khoảng 18h chiều 20/12, tuyến c&aacute;p AAG ph&acirc;n đoạn Vũng T&agrave;u - Hong Kong bị đứt khiến lưu lượng của c&aacute;c nh&agrave; cung cấp dịch vụ viễn th&ocirc;ng tại Việt Nam như VNPT, Viettel, FPT Telecom... đều bị ảnh hưởng.</h2> <div class="fck_detail" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; background-color: rgb(244, 245, 246);"> <p class="Normal" style="font-family: 'Times New Roman '; font-size: 11.8pt; line-height: 20px; margin: 1em 0px;"> Theo th&ocirc;ng tin từ đơn vị điều h&agrave;nh tuyến c&aacute;p quang biển quốc tế AAG (Asia America Gate Way),&nbsp;việc li&ecirc;n lạc, trao đổi th&ocirc;ng tin đi nước ngo&agrave;i của kh&aacute;ch h&agrave;ng như dịch vụ web, e-mail, thoại, video&hellip; sẽ c&oacute; thể bị chập chờn, gi&aacute;n đoạn do lưu lượng chuyển sang c&aacute;c hướng dự ph&ograve;ng v&agrave; c&oacute; khả năng g&acirc;y nghẽn. C&aacute;c giao dịch, trao đổi th&ocirc;ng tin trong nước kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption" style="min-width: 1px;" width="1"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: middle;"> <img alt="AAG-1344916928-480x0-3677-1387589116.jpg" src="http://m.f5.img.vnexpress.net/2013/12/21/AAG-1344916928-480x0-3677-1387589116.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="font-family: 'Times New Roman '; font-size: 11.8pt; line-height: 20px; margin: 1em 0px;"> AAG c&oacute; chiều d&agrave;i gần 20.000 km, bắt đầu từ Malaysia (TM) v&agrave; kết th&uacute;c tại Mỹ (AT&amp;T). Nh&aacute;nh c&aacute;p rẽ v&agrave;o Việt Nam c&oacute; chiều d&agrave;i 314 km, cập bờ tại Vũng T&agrave;u v&agrave; hiện c&oacute; 4 th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia gồm FPT Telecom, VNPT, Viettel v&agrave; SPT. Cả bốn nh&agrave; cung cấp n&agrave;y đều bị t&aacute;c động bởi sự cố tr&ecirc;n.&nbsp;</p> <p class="Normal" style="font-family: 'Times New Roman '; font-size: 11.8pt; line-height: 20px; margin: 1em 0px;"> Đại diện FPT Telecom khuyến c&aacute;o kh&aacute;ch h&agrave;ng n&ecirc;n sử dụng Internet quốc tế cho c&aacute;c dịch vụ quan trọng của m&igrave;nh, trong khi c&aacute;c dịch vụ kh&aacute;c n&ecirc;n chuyển sang c&aacute;c hướng trong nước để tối ưu ho&aacute; dung lượng truyền tải.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="tplCaption" style="min-width: 1px;" width="1"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: middle;"> <img alt="fpt12-7849-1387597722.jpg" data-natural-width="500" src="http://m.f5.img.vnexpress.net/2013/12/21/fpt12-7849-1387597722.jpg" style="line-height: 20px;" /></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: middle;"> <p class="Image" style="font-size: 12px; line-height: 20px; font-family: arial; color: rgb(102, 102, 102); padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; margin: 0px;"> Người d&ugrave;ng ph&agrave;n n&agrave;n về việc kh&oacute; truy cập&nbsp;khi chưa biết&nbsp;&nbsp;th&ocirc;ng tin về sự cố đứt c&aacute;p.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="Normal" style="font-family: 'Times New Roman '; font-size: 11.8pt; line-height: 20px; margin: 1em 0px;"> Từ năm 2011 đến nay, AAG đ&atilde; nhiều lần xảy ra sự cố hoặc phải bảo tr&igrave; l&agrave;m ảnh hưởng đến tốc độ Internet. FPT Telecom cũng đ&atilde; li&ecirc;n tục mở rộng băng th&ocirc;ng quốc tế nhằm tăng dung lượng sử dụng v&agrave; hạn chế việc ảnh hưởng khi một trong c&aacute;c hướng kết nối quốc tế gặp sự cố. Hiện c&ocirc;ng&nbsp;ty n&agrave;y đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị điều h&agrave;nh tuyến c&aacute;p quang biển AAG để cập nhật th&ocirc;ng tin tới kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; kh&ocirc;i phục ho&agrave;n to&agrave;n li&ecirc;n lạc trong thời gian sớm nhất khi tuyến c&aacute;p được sửa chữa xong.</p> </div> <br />Trình duyệt Opera Max giúp tiết kiệm dung lượng 3G thời bão giáhttp://www.techknowledge.vn/news/pid/158/detail/id/634<img align="bottom" src="http://www.techknowledge.vn/uploads/news/13875981561387461145-opera-max-ava.jpg" /><br><div class="text-conent" id="baiviet-container" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"> <p> Theo h&atilde;ng sản xuất, Opera Max được thiết kế để n&eacute;n dung lượng của h&igrave;nh ảnh, video, chữ v&agrave; tất cả mọi dạng dữ liệu kh&aacute;c xuống mức thấp nhất trước khi nạp về thiết bị di động. Mặc d&ugrave; vậy, chất lượng của c&aacute;c dữ liệu tr&ecirc;n vẫn được giữ ở mức kh&aacute; tốt, đủ để xem tr&ecirc;n smartphone, m&aacute;y t&iacute;nh bảng b&igrave;nh thường, r&otilde; r&agrave;ng.</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="Trình duyệt Opera Max giúp tiết kiệm dung lượng 3G thời bão giá - 1" class="news-image" src="http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/4-2013/images/2013-12-19/1387460853-opera-max.jpg" style="border: 0px; width: 500px; height: 441px;" /></p> <p> Để l&agrave;m được điều n&agrave;y, c&aacute;c luồng dữ liệu khi sử dụng Opera Max sẽ phải th&ocirc;ng qua m&aacute;y chủ VPN của dịch vụ n&agrave;y, đ&oacute; l&agrave; nơi n&eacute;n dữ liệu bằng c&aacute;c thuật to&aacute;n th&ocirc;ng minh đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n t&ecirc;n tuổi của tr&igrave;nh duyệt Opera Mini l&acirc;u nay. Tuy nhi&ecirc;n, Opera Max sẽ c&ograve;n mạnh mẽ hơn Opera Mini rất nhiều. H&atilde;ng sản xuất cũng khẳng định l&agrave; họ kh&ocirc;ng theo hề theo d&otilde;i người d&ugrave;ng, trừ khi người d&ugrave;ng chọn lưu lại dữ liệu n&agrave;o đ&oacute; tr&ecirc;n tr&igrave;nh duyệt.</p> <p> Hiện tại, Opera Max chỉ mới c&oacute; phi&ecirc;n bản d&agrave;nh cho hệ điều h&agrave;nh Android, v&agrave; chỉ cho người d&ugrave;ng tại Mỹ&nbsp;<a href="https://plus.google.com/u/0/communities/117775349314456191327" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 255);" target="_blank">tải về</a>. Chỉ trong thời gian ngắn sắp tới, Opera Max sẽ ch&iacute;nh thức xuất hiện tr&ecirc;n Google Play v&agrave; phổ biến ở nhiều quốc gia kh&aacute;c, theo h&atilde;ng sản xuất.</p> <div> &nbsp;</div> </div> <br />Bảo mẫu "phù thủy": Phụ huynh nghỉ việc chăm conhttp://www.techknowledge.vn/news/pid/158/detail/id/633<img align="bottom" src="http://www.techknowledge.vn/uploads/news/13875978661387587194-thumbnail.jpg" /><br><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> <strong>Chưa c&oacute; tiền n&ecirc;n chưa thể gửi con</strong></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Chị B&ugrave;i Thị Thanh Lệ, mẹ ch&aacute;u L&ecirc; Tuấn Khang bị cấp dưỡng, ki&ecirc;m bảo mẫu Nguyễn L&ecirc; Thi&ecirc;n L&yacute; h&agrave;nh hạ cho biết, sau mấy ng&agrave;y chăm s&oacute;c, giờ con chị đ&atilde; khỏe v&agrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n sợ khi thấy người lạ nữa.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> &ldquo;Nhiều lần t&ocirc;i cũng như c&aacute;c phụ huynh kh&aacute;c phản ảnh l&agrave; ch&aacute;u n&oacute;i bị c&ocirc; gi&aacute;o đ&aacute;nh nhưng c&aacute;c c&ocirc; chối bảo kh&ocirc;ng c&oacute;. Rồi c&oacute; phụ huynh khi nh&agrave; c&oacute; việc, tiệc t&ugrave;ng g&igrave; cũng mời c&aacute;c c&ocirc; đến chơi để tạo th&acirc;n mật vậy m&agrave; c&aacute;c c&ocirc; vẫn h&agrave;nh hạ c&aacute;c b&eacute; kh&ocirc;ng thương tiếc g&igrave;!&rdquo;, chị Lệ n&oacute;i.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Chị Trần Thị Thanh Phương (qu&ecirc; ở Bến Tre), mẹ ch&aacute;u Nguyễn Trọng Ho&agrave;ng, 31 th&aacute;ng tuổi, n&oacute;i: &ldquo;Từ khi biết con bị h&agrave;nh hạ, t&ocirc;i phải nghỉ l&agrave;m để ở nh&agrave; chăm s&oacute;c ch&aacute;u chứ kh&ocirc;ng l&agrave;m ăn g&igrave; được. C&oacute; những lần ch&aacute;u n&oacute;i l&agrave; bị c&ocirc; gi&aacute;o đ&aacute;nh nhưng nghĩ l&agrave; ch&aacute;u sợ đi học n&ecirc;n mới n&oacute;i vậy&rdquo;.</p> <p align="center" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"> <img alt="Bảo mẫu &quot;phù thủy&quot;: Phụ huynh nghỉ việc chăm con - 1" class="news-image" src="http://stream13.24h.com.vn:8008/upload/4-2013/images/2013-12-21/1387587183-tre-bi-bao-hanh.jpg" style="border: 0px;" /></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255); font-style: italic; text-align: center;"> Giờ t&igrave;m chỗ mới gửi con l&agrave; một kh&oacute; khăn lớn với vợ chồng chị Phương.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Sau mấy ng&agrave;y được mẹ chăm s&oacute;c, giờ ch&aacute;u Ho&agrave;ng đ&atilde; khỏe hơn kh&ocirc;ng c&ograve;n gặp &aacute;c mộng ban đ&ecirc;m. Tuy nhi&ecirc;n giờ t&igrave;m chỗ gửi ch&aacute;u Ho&agrave;ng l&agrave; một việc v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; khăn với gia đ&igrave;nh chị Phương. Theo chị Phương, nhiều trường nhận ch&aacute;u v&agrave;o nhưng học ph&iacute; lại kh&aacute; cao, trung b&igrave;nh 1,9 triệu/th&aacute;ng, cộng với 1 triệu đồng tiền cơ sở vật chất ban đầu trong khi thu nhập của t&ocirc;i chỉ c&oacute; 2,2 triệu đồng m&agrave; th&ocirc;i.</p> <table align="left" cellpadding="3" cellspacing="0" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; border-style: solid; border-color: rgb(187, 187, 187); background-color: rgb(222, 241, 200); margin: 5px;" width="210"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p> Hiện TPHCM c&oacute; khoảng 65.000 trẻ kh&ocirc;ng c&oacute; hộ khẩu (chiếm 18% trẻ to&agrave;n th&agrave;nh phố), đa phần l&agrave; con em của c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động nhập cư.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> C&ugrave;ng cảnh ngộ với chị Phương l&agrave; vợ chồng anh H&agrave; Quốc Th&agrave;nh (qu&ecirc; Quảng Nam) c&oacute; con l&agrave; ch&aacute;u Phan Quốc Khang 2 tuổi cũng đang gặp kh&oacute; khăn đủ bề khi anh phải nghỉ việc tr&ocirc;ng con để vợ đi l&agrave;m. Anh Th&agrave;nh cho biết, Ủy ban phường đ&atilde; giới thiệu cho vợ chồng anh mấy điểm gửi con mới nhưng gi&aacute; th&agrave;nh hơi cao n&ecirc;n vợ chồng anh vẫn đang tham khảo chứ chưa d&aacute;m gửi v&igrave; chưa c&oacute; tiền.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> <strong>Kh&oacute; x&acirc;y trường mầm non v&igrave; &ldquo;cơ chế&rdquo;</strong></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Theo &ocirc;ng Đỗ Minh Ho&agrave;ng, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Sở GD&amp;ĐT cho biết, tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận Thủ Đức hiện c&oacute; 111 cơ sở mầm non tự ph&aacute;t như trường&nbsp;<a href="http://www.24h.com.vn/bao-mau-hanh-ha-da-man-tre-mam-non-c46e2962.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 255);">mầm non Phương Anh</a>&nbsp;(số liệu vẫn c&ograve;n thiếu 3 phường chưa tổng hợp).</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Đối với c&aacute;c cơ sở n&agrave;y, Sở đề nghị quận Thủ Đức phải đ&oacute;ng cửa, đồng thời, hướng dẫn c&aacute;c chủ cơ sở mầm non n&agrave;y l&agrave;m hồ sơ cấp ph&eacute;p v&agrave; tiến h&agrave;nh tập huấn để n&acirc;ng cao nghiệp vụ trong việc nu&ocirc;i dạy trẻ.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> &Ocirc;ng Hồ Xu&acirc;n L&acirc;m, Trưởng BQL Khu chế xuất - khu c&ocirc;ng nghiệp TPHCM (HEPZA) cho rằng, việc x&acirc;y dựng n&agrave;y l&agrave; hết sức cần thiết bởi trong thời gian qua tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố li&ecirc;n tiếp xảy ra những vụ<a href="http://www.24h.com.vn/bao-mau-hanh-ha-da-man-tre-mam-non-c46e2962.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 255);">bảo mẫu h&agrave;nh hạ trẻ</a>. Đa số những trẻ bị bạo h&agrave;nh đ&oacute; l&agrave; con em của những c&ocirc;ng nh&acirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian chăm s&oacute;c con c&aacute;i. Tuy nhi&ecirc;n, với cơ chế như hiện tại th&igrave; rất kh&oacute;.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Theo &ocirc;ng L&acirc;m, đề &aacute;n tạo lập quỹ đất x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh phục vụ tiện &iacute;ch cho c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; từ cuối năm 2010 trong đ&oacute; x&aacute;c định việc x&acirc;y nh&agrave; lưu tr&uacute; cho c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; trường mầm non l&agrave; ưu ti&ecirc;n h&agrave;ng đầu đ&atilde; được UBND TP HCM chấp thuận song đến nay chưa thể khởi động.</p>Cách tạo cây thông Noel trên desktop cực đơn giảnhttp://www.techknowledge.vn/news/pid/158/detail/id/631<img align="bottom" src="http://www.techknowledge.vn/uploads/news/13874204991387372351-thong-ava.jpg" /><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; text-align: justify;">Kh&ocirc;ng c&ograve;n bao l&acirc;u nữa một m&ugrave;a Noel mới lại đến, chắc hẳn ai ai cũng đang n&ocirc;n nao đến ng&agrave;y n&agrave;y để được tung tăng, tận hưởng cảm gi&aacute;c của một đ&ecirc;m Noel &yacute; nghĩa.</span><br /> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng cần chờ đợi l&acirc;u! Ngay b&acirc;y giờ, bạn đ&atilde; c&oacute; thể &ldquo;trồng&rdquo; một c&acirc;y th&ocirc;ng tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh. C&acirc;y th&ocirc;ng n&agrave;y cũng sẽ l&agrave; một chiếc đồng hồ đếm ngược để gi&uacute;p bạn đếm từng gi&acirc;y cho đến đ&uacute;ng 0h ng&agrave;y lễ Noel.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Để l&agrave;m việc n&agrave;y, bạn cần chọn lựa v&agrave; tải c&acirc;y th&ocirc;ng y&ecirc;u th&iacute;ch về m&aacute;y t&iacute;nh&nbsp;<a href="http://hcm.24h.com.vn/redirectout.php?to=aHR0cDovL3d3dy5nZXQteG1hcy5jb20=" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 255);" target="_blank">tại đ&acirc;y</a>&nbsp;hoặc tải trọn g&oacute;i tất&nbsp; cả c&aacute;c kiểu c&acirc;y th&ocirc;ng&nbsp;<a href="http://hcm.24h.com.vn/redirectout.php?to=aHR0cDovL2Rvd25sb2FkLmNuZXQuY29tL0FuaW1hdGVkLUNocmlzdG1hcy1UcmVlcy0yMDE0LzMwMDAtMTI1NjVfNC03NTMyODQ4OS5odG1s" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 255);" target="_blank">tại đ&acirc;y</a>.</p> <p align="center" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"> <img alt="Cách tạo cây thông Noel trên desktop cực đơn giản - 1" class="news-image" src="http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2013/images/2013-12-18/1387372243-thong-1.jpg" style="border: 0px; width: 500px; height: 430px;" /></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Animated Christmas Tree 2014 l&agrave; một ứng dụng nhỏ x&iacute;u, gi&uacute;p tạo một c&acirc;y th&ocirc;ng Noel với &aacute;nh đ&egrave;n li&ecirc;n tục đổi m&agrave;u, nhấp nh&aacute;y rạng rỡ tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh. Hơn nữa, khi r&ecirc; chu&ocirc;t v&agrave;o bất k&igrave; vị tr&iacute; n&agrave;o tr&ecirc;n c&acirc;y th&ocirc;ng Noel, bạn cũng sẽ thấy được th&ocirc;ng&nbsp;<a href="http://www.24h.com.vn/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 255);">b&aacute;o</a>&nbsp;thời gian c&ograve;n lại để đến ng&agrave;y Noel.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Nếu một c&acirc;y th&ocirc;ng chưa đủ để tạo n&ecirc;n vẻ đẹp, bạn c&oacute; thể nhấn chuột phải v&agrave;o c&acirc;y th&ocirc;ng đ&atilde; c&oacute;, rồi chọn Add Xmas&rsquo; tree. Ngay lập tức, một c&acirc;y th&ocirc;ng Noel tương tự sẽ được &ldquo;sinh ra&rdquo; th&ecirc;m.</p> <p align="center" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"> <img alt="Cách tạo cây thông Noel trên desktop cực đơn giản - 2" class="news-image" src="http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2013/images/2013-12-18/1387371527-thong-2.jpg" style="border: 0px;" /></p> <br />