Blog - TechKnowledge - Tikay CorporationBlog - TechKnowledge - Tikay CorporationTechKnowledge - Tikay Corporationhttp://www.techknowledge.vn/rss/get/157Tại sao Gmail lọc thư rác tốt?http://www.techknowledge.vn/news/pid/157/detail/id/635<img align="bottom" src="http://www.techknowledge.vn/uploads/news/13875983781386590184-gmail-logo-ava.jpg" /><br><p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Hầu hết những ai đ&atilde; từng sử dụng qua nhiều dịch vụ email kh&aacute;c nhau đều khẳng định Gmail c&oacute; tốc độ hoạt động nhanh, mượt m&agrave; v&agrave; giao diện gọn h&agrave;ng, đặc biệt l&agrave; lọc thư r&aacute;c rất tốt. Vậy tại sao Gmail c&oacute; được khả năng lọc email tốt đến vậy? Mới đ&acirc;y Google tiết lộ một phần c&ocirc;ng nghệ m&agrave; h&atilde;ng đang &aacute;p dụng.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"> <img alt="Tại sao Gmail lọc thư rác tốt? - 1" class="news-image" src="http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/4-2013/images/2013-12-09/1386589961-gmail-logo.jpg" style="border: 0px; width: 500px; height: 221px;" /></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255); font-style: italic; text-align: center;"> Google n&oacute;i rằng h&atilde;ng đang chiến thắng trong cuộc chiến chống thư r&aacute;c.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Theo Google, h&atilde;ng đ&atilde; &aacute;p dụng hai c&ocirc;ng nghệ x&aacute;c thực t&agrave;i khoản l&agrave; DomainKey Identified Email (DKIM) v&agrave; Sender Policy Framework (SPF) do c&aacute;c c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp lớn đang hoạt động tr&ecirc;n m&ocirc;i trường Internet c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t triển v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ho&agrave;n thiện, bắt đầu từ năm 2004. Như vậy, Google đ&atilde; c&oacute; giải ph&aacute;p lọc thư r&aacute;c ngay từ độ x&aacute;c thực của t&agrave;i khoản người d&ugrave;ng chứ kh&ocirc;ng hẳn chỉ tập trung v&agrave;o nội dung bức email được gửi đi.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Từ đ&oacute;, Google cho biết, c&oacute; đến 91,4% những bức email được gửi đi bởi c&aacute;c t&agrave;i khoản đ&atilde; x&aacute;c thực dựa tr&ecirc;n hai c&ocirc;ng nghệ tr&ecirc;n đến đ&uacute;ng địa chỉ cũng như h&ograve;m thư Inbox của người nhận. Đồng thời, h&agrave;ng tỉ bức email r&aacute;c được gửi đi bởi c&aacute;c t&agrave;i khoản kh&ocirc;ng thỏa c&ocirc;ng nghệ DKIM v&agrave; SPF đ&atilde; bị liệt v&agrave;o thư mục Spam một c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Tuy nhi&ecirc;n, t&ugrave;y t&agrave;i khoản, t&ugrave;y email m&agrave; Google c&oacute; biện ph&aacute;p x&aacute;c thực kh&aacute;c nhau. Theo Google, c&oacute; 74,7% lượng email được x&aacute;c thực bằng cả DKIM v&agrave; SPF, 14,4% chỉ d&ugrave;ng DKIM v&agrave; 2,25% chỉ d&ugrave;ng SPF.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"> <img alt="Tại sao Gmail lọc thư rác tốt? - 2" class="news-image" src="http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/4-2013/images/2013-12-09/1386589993-chart.jpg" style="border: 0px; width: 500px; height: 500px;" /></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255); font-style: italic; text-align: center;"> Biểu đồ thể hiện lượng email gửi đi được qu&eacute;t bằng c&ocirc;ng nghệ DKIM hoặc SPK hoặc cả hai.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Ngo&agrave;i ra, Google c&ograve;n cho biết th&ecirc;m, c&oacute; hơn 80.000 t&ecirc;n miền tr&ecirc;n khắp thế giới được triển khai c&ocirc;ng nghệ chặn thư r&aacute;c DMARC, gi&uacute;p lọc ra h&agrave;ng trăm triệu email &quot;bẩn&quot; mỗi tuần.</p>Smart TV – Người bạn đồng hành khi mẹ vắng nhà.http://www.techknowledge.vn/news/pid/157/detail/id/632<img align="bottom" src="http://www.techknowledge.vn/uploads/news/13874216841387359731-khi-me-vang-nha-ba-tro-tai-noi-tuong.jpg" /><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; text-align: justify;">Cuối tuần, mẹ bận việc phải đi c&ocirc;ng t&aacute;c cả ng&agrave;y. Trong l&uacute;c mẹ đang loay hoay viết lại ghi ch&uacute; &ldquo;những việc cần l&agrave;m&rdquo; cho ba cha con với vẻ lo lắng, ba b&eacute; Na vội v&agrave;ng trấn an bằng nụ cười thật tươi: &ldquo;Mẹ Na cứ y&ecirc;n t&acirc;m, điều g&igrave; kh&ocirc;ng hiểu, bố con anh sẽ hỏi&hellip; &ocirc;ng thầy Smart TV. Mọi chuyện sẽ ổn th&ocirc;i m&agrave;!&rdquo;.</span><br /> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Nhiệm vụ đầu ti&ecirc;n được mẹ giao lại cho ba l&agrave; chăm s&oacute;c v&agrave; c&ugrave;ng học, c&ugrave;ng chơi với hai b&eacute;. Nghe qua c&oacute; vẻ đơn giản, nhưng với một cậu nh&oacute;c si&ecirc;u quậy như Nu th&igrave; quả l&agrave; điều kh&ocirc;ng đơn giản, nhất l&agrave; khi ba vốn chăm con kh&ocirc;ng kh&eacute;o bằng mẹ. Ba tho&aacute;ng ch&uacute;t lo lắng khi trong đầu chợt hiện l&ecirc;n h&igrave;nh ảnh &ldquo;b&atilde;i chiến trường&rdquo; của hai chị em.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Thế l&agrave; ba liền &aacute;p dụng c&aacute;ch thức mẹ thường l&agrave;m: bật ứng dụng Si&ecirc;u To&aacute;n tr&ecirc;n chiếc Samsung Smart TV. Như thường lệ, chỉ với những thao t&aacute;c đơn giản với con chuột kh&ocirc;ng d&acirc;y, Na v&agrave; Nu liền bị cuốn h&uacute;t v&agrave; say sưa với những chữ số tr&ecirc;n nền m&agrave;n h&igrave;nh tươi s&aacute;ng k&egrave;m h&igrave;nh ảnh ngộ nghĩnh. Chỉ l&agrave; những ph&eacute;p t&iacute;nh đơn giản, nhưng tất cả được c&aacute;ch điệu v&agrave; t&ocirc; điểm bằng nhiều m&agrave;u sắc rực rỡ, vừa gi&uacute;p Na v&agrave; Nu biết t&iacute;nh to&aacute;n, lại ph&acirc;n biệt được cả m&agrave;u sắc n&ecirc;n việc học trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng như chơi.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"> <img alt="Smart TV – Người bạn đồng hành khi mẹ vắng nhà - 1" class="news-image" src="http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2013/images/2013-12-18/1387359731-1387359356-khi-me-vang-nha-ba-tro-tai-noi-tuong--1-.jpg" style="border: 0px;" /></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Sau &ldquo;giờ học To&aacute;n&rdquo;, Na v&agrave; Nu tiếp tục v&ograve;i ba b&agrave;y th&ecirc;m tr&ograve; chơi mới. M&agrave;y m&ograve; kho Smart Hub, ba liền chọn ứng dụng B&eacute; học đồng dao. Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;ch gi&uacute;p c&aacute;c b&eacute; quay trở về với một trong những tr&ograve; chơi d&acirc;n gian bổ &iacute;ch m&agrave; ba từng m&ecirc; mẩn khi c&ograve;n nhỏ. Vẫn những b&agrave;i ca quen thuộc nhưng giờ đ&acirc;y, đồng dao sinh động hơn khi c&oacute; cả h&igrave;nh ảnh minh họa đầy sắc m&agrave;u. H&oacute;a ra, chiếc Samsung Smart TV c&ograve;n chứa đựng cả một thế giới tuổi thơ th&uacute; vị đến thế!</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"> <img alt="Smart TV – Người bạn đồng hành khi mẹ vắng nhà - 2" class="news-image" src="http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2013/images/2013-12-18/1387359731-1387359356-khi-me-vang-nha-ba-tro-tai-noi-tuong--2-.jpg" style="border: 0px;" /></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Vừa học vừa chơi, tho&aacute;ng chốc đ&atilde; đến giờ cơm trưa. Ba liền quyết t&acirc;m v&agrave;o bếp để tự tay l&agrave;m một bữa ăn ngon cho cả nh&agrave;. Nhưng chọn m&oacute;n g&igrave; để vừa ngon miệng, vừa hợp với &ldquo;tay nghề&rdquo; nấu nướng của ba?</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Thế l&agrave; đến l&uacute;c ứng dụng Nấu g&igrave; h&ocirc;m nay ph&aacute;t huy t&aacute;c dụng. Trước mặt ba l&agrave; h&agrave;ng trăm m&oacute;n ăn ngon l&agrave;nh hiện ra tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh Smart TV, m&oacute;n n&agrave;o cũng c&oacute; c&ocirc;ng thức v&agrave; hướng dẫn r&otilde; r&agrave;ng, thậm ch&iacute; c&ograve;n c&oacute; cả video clip để ba thực h&agrave;nh nấu ăn dễ d&agrave;ng hơn. Cuối c&ugrave;ng, ba quyết định chọn m&oacute;n canh chua v&agrave; thịt kho ti&ecirc;u để trổ t&agrave;i nội trợ. Nhờ giao diện trực quan được chia th&agrave;nh từng bước nhỏ với thời gian nấu chi tiết, chẳng mấy chốc hai m&oacute;n ăn ngon đ&atilde; hiện diện tr&ecirc;n b&agrave;n ăn. Na v&agrave; Nu vừa ăn, vừa tấm tắc khen ngon khiến ba c&agrave;ng th&ecirc;m tự h&agrave;o với th&agrave;nh quả của m&igrave;nh.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"> <img alt="Smart TV – Người bạn đồng hành khi mẹ vắng nhà - 3" class="news-image" src="http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2013/images/2013-12-18/1387359731-1387359356-khi-me-vang-nha-ba-tro-tai-noi-tuong--3-.jpg" style="border: 0px;" /></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> &ldquo;Một ng&agrave;y mẹ vắng nh&agrave; đang dần tr&ocirc;i qua thật b&igrave;nh y&ecirc;n m&agrave; cả ba bố con đều chưa gặp phải &ldquo;sự cố&rdquo; n&agrave;o cũng nhờ chiếc Smart TV&rdquo;- ba h&agrave;o hứng nghĩ. Bất chợt nhớ lại trong kho Smart Hub c&oacute; cả ứng dụng Cắm hoa, ba liền quyết định c&ugrave;ng Na v&agrave; Nu dạo chợ hoa gần nh&agrave; để d&agrave;nh m&oacute;n qu&agrave; bất ngờ cho mẹ.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"> <img alt="Smart TV – Người bạn đồng hành khi mẹ vắng nhà - 4" class="news-image" src="http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2013/images/2013-12-18/1387359731-1387359356-khi-me-vang-nha-ba-tro-tai-noi-tuong--4-.jpg" style="border: 0px;" /></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Sau v&agrave;i giờ ba cha con h&igrave; hụi cắt, cắm từng c&agrave;nh hoa tươi theo hướng dẫn, cuối c&ugrave;ng một lọ hoa tươi xinh xắn đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh, sẵn s&agrave;ng ch&agrave;o đ&oacute;n mẹ l&uacute;c trở về. Nghĩ đến cảnh mẹ vui mừng đ&oacute;n nhận niềm vui bất ngờ n&agrave;y, cả ba, Na v&agrave; Nu cứ tủm tỉm mỉm cười. Với người bạn - người thầy Samsung Smart TV, đ&ocirc;i khi, những niềm vui nho nhỏ trong gia đ&igrave;nh đ&atilde; đến nhẹ nh&agrave;ng như thế!</p> <table align="center" cellpadding="3" cellspacing="0" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; border-style: solid; border-color: rgb(187, 187, 187); background-color: rgb(222, 241, 200); margin: 5px auto;" width="450"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p> V&agrave;o ng&agrave;y 21/12/2013 (từ 9 giờ s&aacute;ng đến 9 giờ tối), h&atilde;y c&ugrave;ng Samsung Smart TV tận hưởng những giờ v&agrave;ng giải tr&iacute; c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh tại khu vui chơi Kidz City (đường số 48, phường 5, quận 4, TP.HCM). Với kho ứng dụng TV thiết thực v&agrave; sinh động, gia đ&igrave;nh bạn sẽ c&oacute; những giờ ph&uacute;t thư gi&atilde;n thoải m&aacute;i v&agrave; đầy tiếng cười v&agrave;o dịp cuối tuần v&agrave; c&oacute; cơ hội nhận những phần qu&agrave; xinh xắn. H&atilde;y đến v&agrave; trải nghiệm c&ugrave;ng Samsung Smart TV!</p> </td> </tr> </tbody> </table> <br />Xử lí khi Mac OS khởi động chậmhttp://www.techknowledge.vn/news/pid/157/detail/id/629<img align="bottom" src="http://www.techknowledge.vn/uploads/news/1387353833reset-pram-mac.jpg" /><br><div class="summary" style="text-align: justify; color: black; font-weight: bold; margin-top: 10px; font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 13px; margin-bottom: 7px;"> Một ng&agrave;y đẹp trời chiếc m&aacute;y Mac của bạn bỗng trở n&ecirc;n &igrave; ạch, mặc d&ugrave; bạn kh&ocirc;ng nhận thấy bất cứ dấu hiệu bất thường n&agrave;o từ phần cứng. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; l&uacute;c bạn n&ecirc;n bắt đầu t&igrave;m hiểu nguy&ecirc;n nh&acirc;n. Vấn đề ch&iacute;nh ở đ&acirc;y l&agrave; hệ điều h&agrave;nh Mac OS X tr&ecirc;n m&aacute;y.</div> <div class="html" id="ar-content-html" style="text-align: justify; color: rgb(61, 61, 61); font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 13px;"> <p style="margin: 0px 0px 15px;"> Thực tế, c&oacute; nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n ảnh hưởng tới tốc độ khởi động của hệ điều h&agrave;nh Mac. Tuy nhi&ecirc;n, phần lớn ch&uacute;ng kh&ocirc;ng hẳn li&ecirc;n quan tới tốc độ hay t&agrave;i nguy&ecirc;n của m&aacute;y. Nếu một ng&agrave;y n&agrave;o đ&oacute; bạn cảm thấy m&aacute;y m&igrave;nh khởi động chậm một c&aacute;ch bất thường, h&atilde;y thử kiểm tra lần lượt những yếu tố được đề cập tới trong b&agrave;i viết n&agrave;y để khắc phục vấn đề.</p> <p style="margin: 0px 0px 15px;"> <strong>Kh&ocirc;i phục mặc định PRAM, thay pin hệ thống&nbsp;</strong></p> <table align="left" cellpadding="4" cellspacing="4" class="ar-image-left" style="width: 50px; margin: 2px 7px 5px 0px; border: 3px solid rgb(221, 221, 221);"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" class="ar-photo" src="http://www.pcworld.com.vn/files/articles/2013/1234097/reset-pram-mac.jpg" style="border-width: 0px; width: 300px;" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc"> <em><span style="font-size: x-small;">Giữ tổ hợp ph&iacute;m Command + Option + P + R khi nhấn c&ocirc;ng tắc nguồn khởi động để kh&ocirc;i phục lại trạng th&aacute;i mặc định cho PRAM</span></em></td> </tr> </tbody> </table> Tr&ecirc;n nhiều m&aacute;y Mac (nhất l&agrave; c&aacute;c phi&ecirc;n bản đ&atilde; qua sử dụng l&acirc;u năm), th&ocirc;ng số PRAM sai lệch hoặc đơn giản hơn l&agrave; pin PRAM (gần giống pin BIOS tr&ecirc;n PC) bị hết v&agrave; c&oacute; thể khiến qu&aacute; tr&igrave;nh khởi động lại k&eacute;o d&agrave;i. L&yacute; do l&agrave; bởi hệ thống sẽ thường xuy&ecirc;n phải kiểm tra lại một lượt tất cả c&aacute;c thiết bị kết nối cũng như phần cứng m&aacute;y &ndash; những th&ocirc;ng tin thường được lưu trữ trong PRAM.&nbsp;<br /> Điều trước ti&ecirc;n bạn n&ecirc;n thử l&agrave; kh&ocirc;i phục lại trạng th&aacute;i mặc định cho PRAM (gần tương tự với việc Clear BIOS tr&ecirc;n PC). Để l&agrave;m điều n&agrave;y, bạn tắt m&aacute;y sau đ&oacute; giữ tổ hợp ph&iacute;m Command + Option + P + R khi nhấn c&ocirc;ng tắc nguồn khởi động. Tiếp đ&oacute;, bạn chờ cho tới khi &acirc;m thanh khởi động quen thuộc của Mac vang l&ecirc;n hai lần rồi thả tổ hợp ph&iacute;m ra trước khi quy tr&igrave;nh khởi động th&ocirc;ng thường được tiến h&agrave;nh.<br /> Nếu việc kh&ocirc;i phục th&ocirc;ng số mặc định cho PRAM kh&ocirc;ng giải quyết được t&igrave;nh trạng khởi động chậm, bạn c&oacute; thể sẽ phải thay thế pin cho PRAM. Thực tế đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; thao t&aacute;c kĩ thuật kh&oacute;, tuy nhi&ecirc;n nếu kh&ocirc;ng r&agrave;nh về việc th&aacute;o lắp m&aacute;y t&iacute;nh Mac, c&aacute;ch tốt nhất l&agrave; bạn viện tới sự trợ gi&uacute;p từ c&aacute;c chuy&ecirc;n gia hoặc dịch vụ. <p style="margin: 0px 0px 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 15px;"> <strong>Ngắt to&agrave;n bộ c&aacute;c c&aacute;p nối mạng&nbsp;</strong><br /> Một số vấn đề trong mạng nội bộ cũng c&oacute; thể khiến m&aacute;y Mac bị tr&igrave; ho&atilde;n qu&aacute; tr&igrave;nh khởi động. Việc kết nối chập chờn (d&ugrave; l&agrave; qua c&aacute;p Ethernet, đường t&iacute;n hiệu điện thoại hay qua Wifi với Airport) sẽ đều g&acirc;y mất thời gian. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, bạn n&ecirc;n thử ngắt to&agrave;n bộ c&aacute;c kết nối mạng v&agrave;o m&aacute;y của m&igrave;nh rồi khởi động lại để kiểm tra t&igrave;nh h&igrave;nh. Sau khi qu&aacute; tr&igrave;nh khởi động ho&agrave;n tất, nếu tốc độ như &yacute; muốn, bạn c&oacute; thể cắm lại c&aacute;p v&agrave; t&igrave;m giải ph&aacute;p khắc phục.</p> <p style="margin: 0px 0px 15px;"> <strong>Kiểm tra d&acirc;y c&aacute;p lỏng của thiết bị ngoại vi&nbsp;</strong></p> <table align="right" cellpadding="4" cellspacing="4" class="ar-image-right" style="width: 50px; margin: 2px 0px 2px 7px; border: 2px solid rgb(221, 221, 221);"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" class="ar-photo" src="http://www.pcworld.com.vn/files/articles/2013/1234097/mbp-ports.jpg" style="border-width: 0px; width: 300px;" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc"> <em><span style="font-size: x-small;">Kiểm tra mọi c&aacute;p nối tới m&aacute;y Mac của bạn &ndash; kể cả điện nguồn</span></em></td> </tr> </tbody> </table> C&aacute;c jack cắm lỏng lẻo hoặc d&acirc;y bị đứt lỗi (chuột gặm, cũ n&aacute;t&hellip;) cũng l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra sự tr&igrave; ho&atilde;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh khởi động do hệ thống bị rơi v&agrave;o v&ograve;ng lặp v&ocirc; tận của việc nhận diện thiết bị mới (chập chờn). Tr&ecirc;n thực tế, nhiều trường hợp m&aacute;y khởi động chậm hoặc lỗi khởi động kể cả khi jack&hellip; &acirc;m thanh bị chập chờn bởi hệ thống li&ecirc;n tục cố gắng kết nối với bộ loa ngo&agrave;i m&agrave; kh&ocirc;ng được. Sau nhiều lần thử, m&aacute;y mới chịu bỏ qua v&agrave; tiếp tục qu&aacute; tr&igrave;nh khởi động &ndash; g&acirc;y mất nhiều thời gian.&nbsp;<br /> Ch&iacute;nh v&igrave; thế, bạn n&ecirc;n đảm bảo mọi thiết bị ngoại vi cũng như c&aacute;p nối phải thật ho&agrave;n hảo. C&aacute;ch tốt nhất để loại trừ lỗi l&agrave; th&aacute;o to&agrave;n bộ c&aacute;c thiết bị ra rồi cắm thử lại lần lượt. <p style="margin: 0px 0px 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 15px;"> <strong>Kiểm tra c&aacute;c ứng dụng chạy l&uacute;c khởi động&nbsp;</strong></p> <table align="left" cellpadding="3" cellspacing="3" class="ar-image-left" style="width: 50px; margin: 2px 7px 5px 0px; border: 3px solid rgb(221, 221, 221);"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" class="ar-photo" src="http://www.pcworld.com.vn/files/articles/2013/1234097/logins-items.jpg" style="border-width: 0px; width: 200px;" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc"> <em><span style="font-size: x-small;">Ứng dụng chạy c&ugrave;ng hệ điều h&agrave;nh sẽ l&agrave;m tăng đ&aacute;ng kể thời gian khởi động &ndash; nhất l&agrave; khi bị lỗi</span></em></td> </tr> </tbody> </table> Những ứng dụng nằm trong danh s&aacute;ch khởi động c&ugrave;ng với hệ điều h&agrave;nh (cả của hệ thống lẫn ri&ecirc;ng trong t&agrave;i khoản người d&ugrave;ng của bạn) đều c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i thời gian khởi động nếu gặp trục trặc. Do đ&oacute; việc kiểm tra l&agrave; rất cần thiết. Để l&agrave;m điều n&agrave;y, bạn mở System Preferences &gt; Accounts rồi nhấn chọn tab Login Items. H&atilde;y thử loại bỏ dần c&aacute;c mục bằng c&aacute;ch bỏ đ&aacute;nh dấu hộp kiểm trước t&ecirc;n ch&uacute;ng. H&atilde;y kiểm nghiệm bằng c&aacute;ch khởi động lại để x&aacute;c định &ldquo;thủ phạm&rdquo;.&nbsp;<br /> Ngo&agrave;i ra, bạn cũng n&ecirc;n v&ocirc; hiệu ho&aacute; t&iacute;nh năng tự động g&aacute;n c&aacute;c ổ đĩa mạng v&agrave;o hệ điều h&agrave;nh (Network Volume Automounts). Trong trường hợp ổ đĩa chưa thể khởi động kịp hoặc đang tắt (Offline), m&aacute;y sẽ mất nhiều thời gian để cố t&igrave;m kiếm ch&uacute;ng &ndash; thậm ch&iacute; l&agrave; cả những ổ đ&atilde; bị xo&aacute; từ l&acirc;u. Danh s&aacute;ch c&aacute;c ổ cứng mạng c&oacute; thể được tự động g&aacute;n cũng nằm trong bảng Login Items v&agrave; bạn c&oacute; thể bật / tắt như mọi đối tượng kh&aacute;c. <p style="margin: 0px 0px 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 15px;"> <strong>C&aacute;c tập tin tham chiếu bị lỗi&nbsp;</strong></p> <table align="right" cellpadding="3" cellspacing="3" class="ar-image-right" style="width: 50px; margin: 2px 0px 2px 7px; border: 2px solid rgb(221, 221, 221);"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" class="ar-photo" src="http://www.pcworld.com.vn/files/articles/2013/1234097/preferences.jpg" style="border-width: 0px; width: 200px;" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc"> <em><span style="font-size: x-small;">C&aacute;c tập tin tham chiếu c&oacute; thể coi như &ldquo;Registry&rdquo; của Mac OS X</span></em></td> </tr> </tbody> </table> Tương tự như c&aacute;c yếu tố chạy c&ugrave;ng qu&aacute; tr&igrave;nh khởi động v&agrave; đăng nhập, những tập tin tham chiếu chứa th&ocirc;ng số ứng dụng hay hệ điều h&agrave;nh c&oacute; thể sẽ g&acirc;y ra chậm trễ trong việc khởi động m&aacute;y Mac nếu ch&uacute;ng bị lỗi. Những tập tin n&agrave;y được Mac OS X lưu trong thư mục ~/Library/Preferences. Tuy nhi&ecirc;n, thay v&igrave; m&ograve; từng đối tượng một trong h&agrave;ng ng&agrave;n tập tin ở đ&acirc;y, c&aacute;ch tốt nhất để thử xem đ&acirc;y c&oacute; phải nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y rắc rối hay kh&ocirc;ng l&agrave; bạn khởi động m&aacute;y Mac từ một ổ cứng / phi&ecirc;n bản Mac OS X kh&aacute;c. Sau đ&oacute; di chuyển to&agrave;n bộ thư mục Preferences của hệ điều h&agrave;nh đang muốn kiểm tra ra một khu vực kh&aacute;c. Cuối c&ugrave;ng, bạn khởi động lại m&aacute;y về hệ điều h&agrave;nh muốn kiểm tra để xem t&igrave;nh trạng c&oacute; kh&aacute; hơn hay kh&ocirc;ng.&nbsp;<br /> Trong trường hợp tốc độ khởi động nhanh trở lại, bạn h&atilde;y lần lượt chuyển c&aacute;c tập tin về vị tr&iacute; cũ nhưng theo từng lượt &iacute;t một để x&aacute;c định ch&iacute;nh x&aacute;c lỗi nằm ở tập tin n&agrave;o v&agrave; loại bỏ ch&uacute;ng. <p style="margin: 0px 0px 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 15px;"> <strong>Thư viện ph&ocirc;ng chữ c&oacute; vấn đề&nbsp;</strong></p> <table align="left" cellpadding="3" cellspacing="3" class="ar-image-left" style="width: 50px; margin: 2px 7px 5px 0px; border: 3px solid rgb(221, 221, 221);"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" class="ar-photo" src="http://www.pcworld.com.vn/files/articles/2013/1234097/font-book.jpg" style="border-width: 0px; width: 200px;" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc"> <em><span style="font-size: x-small;">Font Book sẽ cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng dễ d&agrave;ng cơ cấu lại to&agrave;n bộ ph&ocirc;ng chữ</span></em></td> </tr> </tbody> </table> Nếu bạn sử dụng m&aacute;y Mac của m&igrave;nh cho c&ocirc;ng việc văn ph&ograve;ng hoặc thiết kế, nhiều khả năng bạn &ldquo;t&iacute;ch&rdquo; v&ocirc; số c&aacute;c bộ ph&ocirc;ng chữ đẹp để tiện cho việc sử dụng. Tuy nhi&ecirc;n, nếu một trong số c&aacute;c bộ n&agrave;y gặp trục trặc &ndash; đặc biệt l&agrave; việc bộ đệm ph&ocirc;ng c&oacute; vấn đề, thời gian khởi động m&aacute;y c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i&hellip; v&ocirc; tận. Thực tế, nhiều người d&ugrave;ng đ&atilde; cải thiện được tương đối thời gian khởi động khi họ dọn sạch bộ đệm ph&ocirc;ng chữ cũng như cơ cấu lại to&agrave;n bộ hệ thống ph&ocirc;ng của m&igrave;nh. Tr&ecirc;n Mac, một trong những c&ocirc;ng cụ được ưa chuộng l&agrave; Font Finagle nhưng dĩ nhi&ecirc;n bạn c&oacute; thể d&ugrave;ng bất cứ thứ n&agrave;o m&igrave;nh quen thuộc. Theo &yacute; kiến từ ph&iacute;a cộng đồng, c&aacute;ch hợp l&yacute; hơn cả l&agrave; d&ugrave;ng ch&iacute;nh Font Book của Apple để xo&aacute; bớt những bộ ph&ocirc;ng kh&ocirc;ng cần thiết khỏi hệ thống. Trong tiện &iacute;ch n&agrave;y, bạn chỉ việc chọn những bộ ph&ocirc;ng kh&ocirc;ng cần d&ugrave;ng nữa rồi nhấn Remove Font từ thanh c&ocirc;ng cụ l&agrave; xong (chủ yếu l&agrave; trong mục User như h&igrave;nh dưới). Tuy nhi&ecirc;n cần lưu &yacute; rằng những bộ ph&ocirc;ng chữ mặc định của Mac OS X phải được bảo to&agrave;n để tr&aacute;nh rắc rối c&oacute; thể xảy ra. <p style="margin: 0px 0px 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 15px;"> <strong>Sai s&oacute;t trong hệ thống quyền sử dụng hoặc thư mục</strong><br /> &nbsp;</p> <table align="right" border="1" cellpadding="10" cellspacing="4" width="200"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#0033ff"> &nbsp;<span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: larger;">Nếu c&aacute;c thủ thuật trong b&agrave;i viết chưa thể giải quyết dứt điểm vấn đề, c&oacute; thể hệ điều h&agrave;nh của m&aacute;y bạn đ&atilde; gặp trục trặc ở mức s&acirc;u. Một thủ thuật c&oacute; thể xem như &ldquo;nước cuối&rdquo; l&agrave; c&agrave;i đặt lại to&agrave;n bộ hệ điều h&agrave;nh. Điều n&agrave;y sẽ giải quyết triệt để mọi rắc rối c&oacute; thể xảy ra. Bạn c&oacute; thể sao lưu lại c&aacute;c ứng dụng v&agrave; t&agrave;i liệu của m&igrave;nh qua cơ chế Time Machine v&agrave; phục hồi lại tuỳ theo &yacute; muốn.</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin: 0px 0px 15px;"> Nếu m&aacute;y Mac của bạn kh&ocirc;ng chỉ khởi động chậm m&agrave; thậm ch&iacute; c&ograve;n treo hoặc b&aacute;o lỗi, vấn đề c&oacute; thể nằm ở một add-on ứng dụng thứ ba kh&ocirc;ng tương th&iacute;ch: hệ thống quyền sử dụng hoặc hệ thống thư mục c&oacute; vấn đề. Đ&ocirc;i khi, những lỗi nh&oacute;m n&agrave;y c&oacute; thể ph&aacute;t sinh khi bạn c&agrave;i đặt c&aacute;c ứng dụng kh&ocirc;ng tương th&iacute;ch, cập nhật hệ điều h&agrave;nh kh&ocirc;ng &ldquo;chuẩn&rdquo; hoặc đơn giản l&agrave; tắt/bật m&aacute;y hoặc ổ đĩa kh&ocirc;ng theo quy tr&igrave;nh an to&agrave;n (bất chợt mất điện chẳng hạn). Hiện tượng thường thấy nhất l&agrave; việc m&aacute;y Mac kh&ocirc;ng thể ho&agrave;n tất qu&aacute; tr&igrave;nh nạp ban đầu (thanh trạng th&aacute;i chạy kh&ocirc;ng hết) v&agrave; người d&ugrave;ng kh&ocirc;ng thể đăng nhập v&agrave;o Desktop.&nbsp;<br /> Nếu lỗi thực sự nằm ở cấu tr&uacute;c thư mục hoặc hệ thống quyền sử dụng, bạn c&oacute; thể khắc phục kh&aacute; dễ d&agrave;ng bằng tiện &iacute;ch Disk Utility t&iacute;ch hợp sẵn trong Mac OS X (tại Applications &gt; Utilities). Trong cửa sổ của ứng dụng, bạn chỉ định ổ đĩa hệ thống v&agrave; chọn Repair Disk v&agrave; Repair Disk Permissions. Với những hệ thống lỗi kh&ocirc;ng thể khởi động, bạn c&oacute; thể chạy Disk Utility từ đĩa c&agrave;i đặt Mac OS X (thường được k&egrave;m theo c&aacute;c m&aacute;y Mac xuất xưởng).</p> <p style="margin: 0px 0px 15px;"> <strong>Bạn c&oacute; vừa c&agrave;i bản cập nhật cho Mac OS X hay kh&ocirc;ng?&nbsp;</strong></p> <table align="left" cellpadding="3" cellspacing="3" class="ar-image-left" style="width: 50px; margin: 2px 7px 5px 0px; border: 3px solid rgb(221, 221, 221);"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" class="ar-photo" src="http://www.pcworld.com.vn/files/articles/2013/1234097/disk-utility-1.jpg" style="border-width: 0px; width: 200px;" /></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#cccccc"> <em><span style="font-size: x-small;">Disk Utility sẽ gi&uacute;p giải quyết c&aacute;c trục trặc li&ecirc;n quan tới hệ thống lưu trữ</span></em></td> </tr> </tbody> </table> Một lưu &yacute; quan trọng l&agrave; việc m&aacute;y khởi động chậm sau khi bạn cập nhật hệ điều h&agrave;nh l&ecirc;n phi&ecirc;n bản mới (trừ trường hợp lỗi đề cập ở tr&ecirc;n) l&agrave; điều ho&agrave;n to&agrave;n b&igrave;nh thường. L&yacute; do l&agrave; hệ thống phải thay đổi c&aacute;c tập tin,&nbsp; điều chỉnh th&ocirc;ng số v&agrave; thực hiện c&aacute;c t&aacute;c vụ dọn dẹp trong một (hoặc v&agrave;i) lần khởi động đầu. Thời gian k&eacute;o d&agrave;i c&oacute; thể l&ecirc;n tới v&agrave;i ph&uacute;t tuỳ thuộc v&agrave;o từng hệ thống. Tuy nhi&ecirc;n t&igrave;nh trạng n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng lặp lại nhiều lần. Nếu c&oacute;, bạn h&atilde;y tiến h&agrave;nh kiểm tra theo bước tr&ecirc;n. <p style="margin: 0px 0px 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 15px;"> <strong>Bạn c&oacute; vừa dọn sạch c&aacute;c loại bộ đệm dữ liệu trong hệ thống?&nbsp;</strong><br /> Ngo&agrave;i việc c&agrave;i cập nhật mới cho hệ điều h&agrave;nh, nếu bạn mới sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ dọn dẹp bộ đệm hệ thống, lần khởi động tiếp theo sẽ c&oacute; thể rất chậm do Mac OS X buộc phải khởi tạo lại to&agrave;n bộ th&ocirc;ng tin mặc định. Tuy nhi&ecirc;n, cũng giống như tr&ecirc;n, hiện tượng n&agrave;y chỉ được ph&eacute;p xảy ra trong 1 hoặc 2 lần khởi động tiếp theo chứ kh&ocirc;ng k&eacute;o d&agrave;i. Ngo&agrave;i ra, bạn cũng cần lưu &yacute; lu&ocirc;n d&agrave;nh đủ bộ nhớ trống để m&aacute;y c&oacute; thể đăng nhập v&agrave;o b&igrave;nh thường. Với c&aacute;c hệ thống Mac, bạn n&ecirc;n d&agrave;nh khoảng 20% dung lượng đĩa cứng trống. Nếu mức n&agrave;y tụt thấp hơn 10%, việc dọn dẹp l&agrave; cực k&igrave; cần thiết. Nếu ổ cứng qu&aacute; đầy, Mac OS X thậm ch&iacute; c&oacute; thể kh&ocirc;ng khởi động nổi.</p> </div> <br />Windows XP lộ điểm yếu sau khi ngừng hỗ trợhttp://www.techknowledge.vn/news/pid/157/detail/id/628<br><span style="color: black; font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 13px; font-weight: bold; text-align: justify;">Việc Microsoft ngừng hỗ trợ người d&ugrave;ng hệ điều h&agrave;nh Windows XP để tập trung v&agrave;o c&aacute;c sản phẩm Windows 7 v&agrave; Windows 8 khiến cho hệ điều h&agrave;nh n&agrave;y dần bộc lộ những điểm yếu v&agrave; hạn chế nhất định. Điều n&agrave;y đ&atilde; v&agrave; đang khiến những người d&ugrave;ng trung th&agrave;nh với hệ điều h&agrave;nh hơn 10 năm tuổi n&agrave;y thực sự thất vọng.</span> <div class="html" id="ar-content-html" style="text-align: justify; color: rgb(61, 61, 61); font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 13px;"> <p style="margin: 0px 0px 15px;"> Những vấn đề nảy sinh sau việc Microsoft ngừng hỗ trợ Windows lần lượt xuất hiện với mật độ ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều. Phổ biến nhất l&agrave; việc c&aacute;c ứng dụng ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng tương th&iacute;ch, k&eacute;o theo đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c vấn đề bảo mật, an to&agrave;n khiến cho hệ thống Windows XP dần mất sự ổn định. Điển h&igrave;nh cho t&igrave;nh trạng n&agrave;y l&agrave; lỗ hổng CVE-2013-5065 mới ph&aacute;t hiện gần đ&acirc;y.</p> <p style="margin: 0px 0px 15px;"> Chia sẻ với xung quanh việc n&agrave;y, h&atilde;ng bảo mật Trend Micro đ&atilde; l&ecirc;n tiếng cảnh b&aacute;o người d&ugrave;ng h&atilde;y thận trọng trước những mối nguy hại mới nảy sinh n&agrave;y. Việc những lỗ hổng mới xuất hiện nhưng kh&ocirc;ng được Microsoft cập nhật c&aacute;c bản v&aacute; k&eacute;o theo t&igrave;nh trạng th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng c&oacute; thể bị x&oacute;a hoặc thay thế, thậm ch&iacute; thay đổi quyền quản trị t&agrave;i khoản hệ thống. Những t&aacute;c động n&agrave;y thực sự rất nghi&ecirc;m trọng nếu người d&ugrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch ph&ograve;ng tr&aacute;nh.</p> <p style="margin: 0px 0px 15px;"> &nbsp;</p> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="ar-image-center" style="width: 50px; margin: 7px auto; border: 2px solid rgb(221, 221, 221);"> <tbody> <tr> <td> <a class="lightbox-zoom" desc="Thông báo ngừng hỗ trợ Windows XP trên trang chủ Microsoft." href="http://www.pcworld.com.vn/files/articles/2013/1234389/untitled-52-large.jpg" style="color: blue;"><img alt="" class="ar-photo" src="http://www.pcworld.com.vn/files/articles/2013/1234389/untitled-52.jpg" style="border-width: 0px; width: 500px;" /></a></td> </tr> <tr> <td class="ar-image-desc" style="padding: 5px; font-size: 10px; background-color: rgb(238, 238, 238); margin: 0px !important; color: rgb(51, 51, 51) !important; text-align: left !important;"> Th&ocirc;ng b&aacute;o ngừng hỗ trợ Windows XP tr&ecirc;n trang chủ Microsoft.</td> </tr> </tbody> </table> Về mặt kỹ thuật, CVE-2013-5065 sẽ dẫn một backdoor đến hệ thống. Backdoor n&agrave;y được biết đến với t&ecirc;n gọi BKDR_TAVDIG.GUD c&oacute; nhiệm vụ tải v&agrave; c&agrave;i đặt c&aacute;c tập tin thực thi m&atilde; độc, đ&aacute;nh chiếm quyền quản trị hệ thống v&agrave; kiểm so&aacute;t m&aacute;y chủ người d&ugrave;ng. Microsoft cảnh b&aacute;o Windows XP v&agrave; Windows Server 2003 sẽ l&agrave; những nền tảng chịu nhiều t&aacute;c động nhất từ lỗ hổng n&agrave;y. Điều n&agrave;y dĩ nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến những nền tảng mới hơn. Điều n&agrave;y khiến người d&ugrave;ng n&ecirc;n suy nghĩ lại về việc c&oacute; n&ecirc;n tiếp tục sử dụng Windows XP nữa hay cập nhật l&ecirc;n phi&ecirc;n bản mới. <p style="margin: 0px 0px 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 15px;"> Theo Microsoft th&igrave; kh&ocirc;ng phải l&agrave; họ ngừng hẳn việc hỗ trợ Windows XP, nhưng cho đến năm 2015, h&atilde;ng n&agrave;y sẽ khuyến kh&iacute;ch người d&ugrave;ng n&ecirc;n chuyển sang d&ugrave;ng hệ điều h&agrave;nh phi&ecirc;n bản mới nhằm nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn. Được biết tại Anh, chỉ gần 1/4 người d&ugrave;ng m&aacute;y t&iacute;nh chuyển dần sang Windows 7, trong đ&oacute; 40% vẫn c&ograve;n ở qu&aacute; tr&igrave;nh n&acirc;ng cấp.</p> </div> <br />ASUS Fonepad7 - món quà đáng giá dịp Giáng sinh.http://www.techknowledge.vn/news/pid/157/detail/id/627<img align="bottom" src="http://www.techknowledge.vn/uploads/news/13873520991387262548-mon-qua-dang-gia-dip-giang-sinh-av.jpg" /><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; text-align: justify;">FonePad7 - Đ&acirc;y l&agrave; một sản phẩm đ&atilde; được c&ocirc;ng nhận bởi đ&ocirc;ng đảo người d&ugrave;ng về khả năng đ&aacute;p ứng khi vừa đảm bảo khả năng nghe gọi tốt của một smartphone, t&iacute;nh năng ổn định của m&aacute;y t&iacute;nh bảng....</span><br /> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Sản phẩm n&agrave;o cũng c&oacute; v&ograve;ng đời của n&oacute;, nay h&atilde;ng ASUS đ&atilde; nghe ng&oacute;ng v&agrave; t&igrave;m hiểu kỹ hơn về nhu cầu của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng để đưa ra sản phẩm Fonepad7 n&agrave;y, nay h&atilde;y c&ugrave;ng t&ocirc;i t&igrave;m hiểu xem c&oacute; g&igrave; mới.</p> <p align="center" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"> <img alt="ASUS Fonepad7 - món quà đáng giá dịp Giáng sinh - 1" class="news-image" src="http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2013/images/2013-12-17/1387262158-mon-qua-dang-gia-dip-giang-sinh-1.jpg" style="border: 0px;" /></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p align="center" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"> <img alt="ASUS Fonepad7 - món quà đáng giá dịp Giáng sinh - 2" class="news-image" src="http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2013/images/2013-12-17/1387262158-mon-qua-dang-gia-dip-giang-sinh-2.jpg" style="border: 0px;" /></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Bắt đầu từ chiếc vỏ hộp - đ&oacute;ng g&oacute;i vẫn l&agrave; một chiếc hộp na n&aacute; giống sp FonePad cũ nhưng thay v&igrave; vỏ hộp rời th&igrave; nay l&agrave;m như một vỏ ốc đ&oacute;ng mở</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Ph&iacute;a sau l&agrave; những th&ocirc;ng tin về sản phẩm như IMEI, SERIAL m&agrave; bạn n&ecirc;n check để đảm bảo sản phẩm ko bị nhầm trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận chuyển, hoặc tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng h&agrave;ng fake do h&atilde;ng ASUS hỗ trợ bảo h&agrave;nh c&aacute;c sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng rất tốt.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Ph&iacute;a cạnh chiếc hộp l&agrave; h&igrave;nh ảnh Intel Inside để như khẳng định m&igrave;nh rằng t&ocirc;i đang mang trong m&igrave;nh bộ n&atilde;o xử l&yacute; SoC (System on Chip) của Intel, một trong những SoC mạnh nhất hiện nay.Cụ thể model SoC sử dụng tại FonePad7 l&agrave; m&atilde;: Intel Atom Z2560</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p align="center" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"> <img alt="ASUS Fonepad7 - món quà đáng giá dịp Giáng sinh - 3" class="news-image" src="http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2013/images/2013-12-17/1387262158-mon-qua-dang-gia-dip-giang-sinh-3.jpg" style="border: 0px;" /></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> <em>-&nbsp;<a href="http://hcm.24h.com.vn/redirectout.php?to=aHR0cDovL3d3dy5hbnBoYXRwYy5jb20udm4v" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 255);" target="_blank">M&aacute;y t&iacute;nh bảng Fonepad 7</a>&nbsp;với 50% pin c&oacute; sẵn</em></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> <em>- Apdater Sạc Fonepad7 với mức điện 1.35A</em></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> <em>- D&acirc;y sạc Micro USB + trao đổi dữ liệu- S&aacute;ch hướng dẫn</em></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> <em>- Kim chọc sim (Micro SIM giống Iphone4/4S)</em></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Phần tr&ecirc;n c&oacute; Camera 1.2MP kh&aacute; ổn cho việc chụp h&igrave;nh tự sướng của nhiều bạn nữ lẫn bạn trai. Quan trọng c&ograve;n lại l&agrave; vấn đề ti&ecirc;u cự của sản phẩm.</p> <p align="center" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"> <img alt="ASUS Fonepad7 - món quà đáng giá dịp Giáng sinh - 4" class="news-image" src="http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2013/images/2013-12-17/1387262158-mon-qua-dang-gia-dip-giang-sinh-6.jpg" style="border: 0px; height: 69px; width: 350px;" />&nbsp;<img alt="ASUS Fonepad7 - món quà đáng giá dịp Giáng sinh - 5" class="news-image" height="96" src="http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2013/images/2013-12-17/1387262158-mon-qua-dang-gia-dip-giang-sinh-4.jpg" style="border: 0px;" width="140" /></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Phần cuối ch&acirc;n m&aacute;y l&agrave; sử dụng cổng Micro USB để sạc khi cắm v&agrave;o nguồn điện th&ocirc;ng qua Adapter hoặc để trao đổi dữ liệu / sạc khi cắm v&agrave;o m&aacute;y t&iacute;nh.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> <strong>Cuối c&ugrave;ng l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh bật m&aacute;y v&agrave; trải nghiệm</strong></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p align="center" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"> <img alt="ASUS Fonepad7 - món quà đáng giá dịp Giáng sinh - 6" class="news-image" src="http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2013/images/2013-12-17/1387262158-mon-qua-dang-gia-dip-giang-sinh-7.jpg" style="border: 0px;" /></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255); font-style: italic; text-align: center;"> Thử nghiệm với phần mềm Antutu/Game</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> Chức năng gọi điện thoại v&agrave; đa nhiệm tr&ecirc;n sản phẩm ASUS FonePad 7 đời 2</p> <p align="center" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"> <img alt="ASUS Fonepad7 - món quà đáng giá dịp Giáng sinh - 7" class="news-image" src="http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2013/images/2013-12-17/1387262158-mon-qua-dang-gia-dip-giang-sinh-9.jpg" style="border: 0px; height: 306px; width: 200px;" />&nbsp;<img alt="ASUS Fonepad7 - món quà đáng giá dịp Giáng sinh - 8" class="news-image" height="306" src="http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2013/images/2013-12-17/1387262158-mon-qua-dang-gia-dip-giang-sinh-8.jpg" style="border: 0px;" width="200" /></p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> - Sản phẩm hiện đang b&aacute;n tại An Ph&aacute;t Computer với mức gi&aacute; kh&aacute; hợp l&yacute;&nbsp;~ 4.890.000&nbsp;v&agrave; giảm gi&aacute;&nbsp;20%&nbsp;cho vỏ bao.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> - Sản phẩm vốn l&agrave; một m&aacute;y t&iacute;nh bảng nhưng mạnh mẽ hơn với lợi thế l&agrave; c&oacute; khả năng&nbsp;GỌI ĐIỆN / KẾT NỐI 3G / WIFI</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> - Thiết kế sản phẩm kh&aacute;c biệt hẳn so với&nbsp;FonePad&nbsp;cũ khi tr&ocirc;ng sang trọng hơn, tuy nhi&ecirc;n vỏ ốp l&agrave; nhựa chứ ko phải kim loại như cũ.</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> - M&agrave;n h&igrave;nh s&aacute;ng hơn so với&nbsp;Fonepad&nbsp;trước đ&acirc;y</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> - Hiệu năng ổn cho c&aacute;c nhu cầu game th&ocirc;ng thường cũng như khả năng đa nhiệm</p> <p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> - Kho ứng dụng c&oacute; sẵn của ASUS hỗ trợ người d&ugrave;ng kh&aacute; tốt, bạn kh&ocirc;ng cần phải t&igrave;m kiếm hay download nhiều.</p>